Regulamin

 1. Właścicielem portalu internetowe GREEN MINE dostępnego pod adresem www.greenmine.pl jest firma PRZEMYSŁAW PASIEKO z siedzibą 32-540 Trzebinia, ul. Grunwaldzka 63B zarejestrowana w CEIDG pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 6282184214, będąca płatnikiem VAT na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadająca przyznany status podatku EU VAT: PL6282184214, zwana dalej administratorem, serwisem, sklepem, sprzedawcą, sklepem internetowym, twórcą i producentem.
 2. Sklep internetowy oferuje w sprzedaży produkty na zamówienie w postaci generatorów prądu produkowanych pod wymiar klienta zgodnie z specyfikacją i zapotrzebowaniem klienta.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie z otrzymaną specyfikacją i rozpoczęcia realizacji zamówienia w przeciągu 4 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności za zamówienie i fakturę oraz do zakończenia realizacji zamówienia w terminie do 3 tygodni kalendarzowych od momentu rozpoczęcia produkcji zamówienia według specyfikacji klienta oraz dostawy zamówienia zgodnie z harmonogramem dostaw i płatności dostępnym pod adresem: https://www.greenmine.pl/dostawa-i-platnosci/.
 4. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest polityka prywatności dostępna pod adresem https://www.greenmine.pl/privacy-policy/ oraz warunki gwarancji i reklamacji dostępne pod adresem https://www.greenmine.pl/warunki-gwarancji/.
 5. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia lub wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku:
  – niemożliwości zrealizowania zamówienia z powodu sił wyższych (klęsk żywiołowych, niedostępności części zamiennych u dostawców, opóźnień w dostawie części zamiennych, kontroli ze strony inspekcji skarbowej, utrudnień ze strony lobby sektora prywatnego związanego z energiami odnawialnymi i koncernami paliwowymi, utrudnień ze strony służb bezpieczeństwa).
  – w przypadku firm o słabej reputacji oraz o podejrzanych działaniach – konieczności przeprowadzenia audytu finansowego na temat pochodzenia wpłaconych środków finansowych przez klienta.
  – awarii systemów informatycznych.
  – awarii samochodów, którymi realizujemy usługę transportu i montażu urządzeń.
 6. Sklep internetowy wystawia dokumenty sprzedażowe w postaci faktury VAT zawierające podatek VAT zgodnie z stawką podatkową dla adresu zamówienia klienta lub w przypadku klientów z poza terenu Unii Europejskiej z stawką VAT 23%.
 7. Sklep internetowy wystawia dokument zamówienia w postaci faktury proforma zgodnie z stawką VAT adresu zamówienia przez klienta.
 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prawa do zwrotu bez podania przyczyny oraz zawarcia umowy na odległość, w szczególności punktu mówiącego o produkcji na podstawie specyfikacji klienta – zwrot produktu jest niemożliwy.
 9. W przypadku przesłania do klienta informacji o rozpoczęciu procesu produkcji urządzenia rezygnacja z zamówienia jest niemożliwa.
 10. Zgłoszenia gwarancyjne oraz reklamacje należy kierować na adres wskazany bezpośrednio w karcie gwarancyjnej otrzymanej wraz z zamówieniem. Czas rozpatrzenia zgłoszenia wynosi do 3 dni roboczych. W przypadku stwierdzenia konieczności naprawy urządzenia w ramach gwarancji następuje ona nie później niż w przeciągu kolejnych 3 dni roboczych. W przypadku stwierdzenia niemożliwości naprawy w ramach gwarancji, klient otrzymuje możliwe opcje rozwiązania problemu w tym:
  – naprawa na koszt klienta
  – wymiana produktu na nowy z doliczeniem kosztu dodatkowego uszkodzonych części
 11. W przypadku stwierdzenia przez sklep internetowy szkody z winy sprzedawcy wymiana produktu lub naprawa następuje na koszt sprzedawcy.
 12. W przypadku stwierdzenia przez sprzedawcę szkody z winy kupującego nieobjętej gwarancją naprawa następuje na koszt nabywcy, a do kosztu naprawy należy doliczyć dodatkowo koszt transportu zgodnie z cennikiem dostaw: https://www.greenmine.pl/dostawa-i-platnosci/.
 13. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 16. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 17. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 18. Sprzedawca zawsze wyraża chęć rozwiązania sporów w drodze pozasądowej i końcowy efekt działań sprzedawcy zależy wyłącznie od nabywcy towarów i usług.
 19. Sądem właściwym do rozwiązywaniu sporów sądowych jest Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, I Wydział Cywilny, adres: Przy Rondzie 7. 31-547 Kraków.