WARUNKI GWARANCJI

 1. Producentem urządzenia jest firma PRZEMYSŁAW PASIEKO z siedzibą 32540 Trzebinia, ul. Grunwaldzka 63B.
 2. Godziny otwarcia firmy i działu serwisu:
  – poniedziałek – piątek: w godzinach 8:00 AM – 4:00 PM (czasu UTC +01:00),
  – sobota – niedziela: w godzinach 8:00 AM – 11:30 AM (czasu UTC +01:00).
 3. Zgłoszenia uszkodzeń i awarii w ramach gwarancji możliwe są bezpośrednio przez stronę internetową www.greenmine.pl/formularz-gwarancja/ lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 798 936 301.
 4. Ta gwarancja jest przyznawana niezależnie od niezbywalnych praw ustawowych, które mogą mieć zastosowanie w kraju nabycia produktu i nie wyłączna, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupujących wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 5. Producent gwarantuje, że produkt będzie wolny od wad wytwarzania i defektów materiałowych w okresie gwarancji.
 6. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie nowo wyprodukowanego produktu i obowiązuje od daty odbioru lub dostawy i instalacji produktu.
 7. Ta gwarancja nie dotyczy przedmiotów sprzedawanych jako używane, odnowione czy drugiej jakości.
 8. Gwarancja nie obejmuje awarii spowodowanych uszkodzeniami przez urządzenia podłączone do generatora, przepięciami urządzeń zewnętrznych (peryferyjnych i akcesoriów), uszkodzeniami instalacji elektrycznej urządzeń podłączonych do generatora, wypadkami, uszkodzeniami zewnętrznymi, nieprawidłowym używaniem, nadużywaniem, modyfikacjami produktu, zaniedbaniami ze strony nabywcy, pracą w temperaturze poniżej 10 st C temperatury otoczenia, pracą powyżej 40 st C temperatury otoczenia, pracą w pomieszczeniach o wilgotności poza zakresem 5-60%, narażeniem urządzenia na zalanie cieczą oraz czynnikami zewnętrznymi takimi jak klęski żywiołowe.
 9. Okres gwarancji na części elektryczne i mechaniczne wynosi 10 lat od dnia dostarczenia zamówienia do klienta, chyba że okres gwarancji został opcjonalnie przez klienta wydłużony na okres 20 lat, w tym:
  – silniki elektryczne,
  – prądnice elektryczne,
  – akumulatory i baterie,
  – przetwornice elektryczne,
  – sterowniki i regulatory,
  – elementy chłodzenia i wentylatory.
 10. Okres gwarancji na inne części wynosi 12 miesięcy (koła napędowe, paski napędowe, śruby montażowe kół napędowych, łożyska, przewody napięciowe, listwy zasilające, zabezpieczenia antyprzepięciowe, napinacze), a okres ten jest automatycznie wydłużony o okres kolejnych 12 miesięcy w momencie wykonania przez serwis przeglądu serwisowego małego i/lub dużego w ramach gwarancji, jednak okres łączny nie może być dłuższy niż 10 lat licząc od dnia dostarczenia produktu do nabywcy, chyba że okres ten został przez nabywcę opcjonalnie przedłużony do 20 lat.
 11. Okres gwarancji na obudowę, wyciszenie, wygłuszenie oraz zabudowę zewnętrzną wynosi 24 miesiące od dnia dostarczenia zamówienia do klienta. Przedłużenie okresu gwarancyjnego dla urządzenia nie obejmuje przedłużenia gwarancji w tym punkcie.
 12. Producent zobowiązuje się do udzielenia stosownej odpowiedzi drogą poczty elektronicznej e-mail w terminie odpowiednio dla:
  a) otrzymania zgłoszenia w ramach gwarancji: 2 dni roboczych,
  b) otrzymania uzupełnionych braków do zgłoszenia w ramach gwarancji: 1 dni roboczych,
  c) podjęcia decyzji o sposobie realizacji naprawy w ramach gwarancji: 2 dni roboczych,
  d) odmowy realizacji naprawy w ramach gwarancji: 2 dni roboczych,
  e) inny kwestiach nieopisanych: 5 dni roboczych.
 13. W ramach gwarancji producent zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia bezpośrednio pod adresem dostawy w okresie trwania okresu gwarancyjnego, a w przypadku zmiany miejsca instalacji za dodatkową opłatą 1,20 zł z 23% VAT za każdy 1 km odległości od miejsca instalacji urządzenia przez producenta.
 14. W przypadku nabywców z poza Unii Europejskiej naprawa w ramach gwarancji możliwa jest po dostarczeniu przez nabywcę urządzenia pod adresem producenta dostępny w niniejszej karcie gwarancyjnej lub w miejscu montażu klienta po opłaceniu kosztu dojazdu serwisu według stawki 2,30 zł z 23% VAT licząc sumę kilometrów w jedną stronę od siedziby producenta do miejsca montażu urządzenia z pominięciem dróg dodatkowo płatnych i autostrad (w przypadku stosowania winiet w kraju należy doliczyć dodatkową winietę na okres od 2 do 4 dni).
 15. W przypadku naprawy pozagwarancyjnej lub naprawy w okresie trwania gwarancji ale z powodu uszkodzeń z winy nabywcy, producent dokona naprawy zgodnie z kosztorysem zaakceptowanym przez klienta oraz dodatkową opłatą wyszczególnioną w cenniku dostaw i płatności za dojazd do klienta: https://www.greenmine.pl/dostawa-i-platnosci/. W przypadku nabywców z poza Unii Europejskiej naprawa w poza gwarancyjna możliwa jest po dostarczeniu przez nabywcę urządzenia pod adresem producenta dostępny w niniejszej karcie gwarancyjnej lub w miejscu montażu klienta po opłaceniu kosztu dojazdu serwisu według stawki 2,50 zł z 23% VAT licząc sumę kilometrów w jedną stronę od siedziby producenta do miejsca montażu urządzenia z pominięciem dróg dodatkowo płatnych i autostrad (w przypadku stosowania winiet w kraju należy doliczyć dodatkową winietę na okres od 2 do 4 dni).
 16. Elementy nieobjęte gwarancją to:
  – kółka transportowe,
  – podpory zabudowy,
  – zamek drzwi zabudowy,
  – guziki i przyciski włączników oraz wyłączników,
  – pręty, kliny i śruby mocowań M12.
 17. Urządzenie wyposażone jest w oplombowaną zabudowę zewnętrzną wraz z drzwiami frontowymi z zamkiem. Otwieranie zabudowy i drzwi, modyfikowanie, zmiany we własnym zakresie, usuwanie plomb gwarancyjnych przez osoby i serwisy nieupoważnione jest zabronione ze względów bezpieczeństwa oraz skutkuje utratą gwarancji i obciążeniem nabywcy karą finansową w wysokości pięciokrotności kwoty wartości zakupionego urządzenia. Otwarcie przez nabywcę jest możliwe wyłącznie w przypadku otrzymania od producenta zgody na otwarcie bez modyfikacji przesłane drogą poczty elektronicznej na adres e-mail klienta.
 18. Niektóre urządzenia z dopiskiem UW w sufiksie w nazwie SKU produktu posiadają sterownik z wbudowanym modułem WiFi – łącznością do sieci bezprzewodowej, służące do automatycznego powiadomienia użytkownika oraz producenta o awarii wraz z powodem awarii. Nabywca zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnych danych dostępowych do routerów i modemów sieci bezprzewodowej w postaci hasła dostępowego umożliwiającego połączenie się z siecią internetu bezprzewodowego w miejscu instalacji urządzenia.
 19. W przypadku otrzymania przez producenta lub serwis informacji o awarii i prawdopodobnej przyczynie awarii, serwis wysyła natychmiast informacje do klienta z datą przyjazdu obsługi serwisowej celem dokonania naprawy w ramach gwarancji. Usługa serwisu automatycznego UW dostępna jest wyłącznie dla klientów z terenu Unii Europejskiej.
 20. Usługa automatycznych zgłoszeń gwarancyjnych UW wyłączana jest z dniem zakończenia okresu gwarancyjnego, chyba że nabywca przedłuży okres gwarancyjny za dopłatą ustaloną indywidualnie z producentem.
 21. Poza przypadkami określonymi w tej gwarancji i w całym zakresie dozwolonym przez prawo, producent nie odpowiada za bezpośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe szkody, spowodowane naruszeniem gwarancji lub warunków albo innych teorii prawa, włącznie ale nie tylko z utratą użyteczności, utratą dochodów, utratą rzeczywistych i przypuszczalnych zysków (włącznie z utratą profitów z kontraktów), utratą możliwości wykorzystywania pieniędzy, utratą przypuszczalnych oszczędności, utratą biznesu, utratą możliwości, utratą wartości przedsiębiorstwa, utratą reputacji, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem danych, lub wszelkimi nie bezpośrednimi lub wynikowymi stratami albo szkodami, spowodowanymi wymianą urządzenia lub własności, z wszelkimi kosztami przywracania lub odtwarzania jakichkolwiek danych zapisanych lub używanych z produktem. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenia lub ograniczenia przypadkowych lub wynikowych szkód, w zakresie działania tych jurysdykcji wymienione powyżej ograniczenia tej gwarancji mogą nie dotyczyć użytkownika.